ثبت اطلاعات استارتاپ


نام استارت آپ

نوع تجارت

بنیان گذار

سال تاسیس

مرحله ی استارتاپ

محل استقرار استارتاپ

وبسایت

شماره تماس دفتر

شماره موبایل

آدرسلوکیشن

ایمیل

Instagram

Telegram

facebook

twitter

linkedin

سرمایه گذار

تعداد مراحل سرمایه گذاری
تمایل به جذب سرمایه

لوگو

صنایع خلاق

دانش بنیان